zobacz:  przerywnik.pl   autogielda.pl   e.autogielda.pl

Poniedziałek, 23 Kwietnia 2018, Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

ds

Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: DO WYNAJĘCIA GARAŻ cena: 250,00 PLN, miejscowość: Wrocław, data: 2018-04-23, ...szczegóły

NAPISZ DO M2

Napisz do nas, jeśli masz pytania dotyczące nieruchomości

m2@autogielda.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wspólnota mieszkaniowa

Tom


Kupując mieszkanie, stajemy się właścicielami i jedynymi decydentami nieruchomości, którą nabyliśmy, ale jednocześnie nabywamy prawa do współdecydowania o częściach wspólnych nieruchomości takich jak remonty, utrzymanie czystości czy bieżące zarządzanie przychodami i kosztami. Stajemy się po prostu częścią społeczności, jaką jest wspólnota mieszkaniowa. Osoby nabywające lokal mieszkalny, niezależnie czy na rynku pierwotnym, czy wtórnym, stają się z mocy prawa jednocześnie członkami wspólnoty mieszkaniowej

Czym jest wspólnota

Ustawowo w dzisiejszym rozumieniu pojęcie wspólnoty mieszkaniowej pojawiło się 24 czerwca 1995 roku w ustawie o własności lokali. Jest to ogół właścicieli lokali w budynku wielorodzinnym. Innymi słowy to jednostka organizacyjna pozbawiona osobowości prawnej, którą tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Może ona nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. I z tego też powodu ma ona swoją podmiotowość na gruncie przepisów prawa podatkowego. Przede wszystkim jest to sposób zarządzania nieruchomością, w którym za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada ona bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości. Jako taka wspólnota nie posiada odrębnego majątku. W całości należy on do właścicieli lokali, którzy odpowiadają za jej zobowiązania do wysokości swoich udziałów w nieruchomości wspólnej. Bowiem z każdą nieruchomością, a w szczególności z lokalem mieszkalnym, wiąże się pojęcie nieruchomości wspólnej, którą jest procentowy udział liczony najczęściej ze względu na powierzchnię użytkową i przynależną mieszkania. Udział to właśnie ta nasza powierzchnia dzielona przez powierzchnię użytkową i przynależną wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w danej nieruchomości. I nie ma tutaj znaczenia, czy jest to jeden budynek, czy więcej. Udział ten nie jest liczony do budynku, ale do działki, na której jest budynek i na której równie dobrze może być więcej budynków, co ma miejsce np. w starych spółdzielniach mieszkaniowych. Wspólnota powstaje z mocy prawa w budynku, w którym sprzedano przynajmniej jeden lokal. I nie ma znaczenia, czy lokalem tym jest mieszkanie, czy też sklep, garaż czy biuro. Nie ma również znaczenia, czy właścicielem lokalu są osoby fizyczne, czy firmy lub jednostki organizacyjne takie jak gmina czy państwo. Zgodnie z najnowszymi przepisami wspólnota może powstać nie tylko w jednym budynku, ale również w wielu budynkach znajdujących się na tej samej działce. Kilka wspólnot może powstać w jednym budynku wielorodzinnym.Kto rządzi wspólnotą

Wspólnoty mogą rządzić się same lub mogą powołać licencjonowanego zarządcę. Jeżeli wspólnota liczy więcej niż siedem lokali, to ma właściwie obowiązek takiego zarządcę powołać. Obecnie zarząd taki powierza się osobie fizycznej lub prawnej w umowie notarialnej o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub w innej umowie zawartej w formie aktu notarialnego. Nie musi to być członek wspólnoty. Zarząd może być jedno- lub wieloosobowy. Jego zadaniem jest gospodarowanie nieruchomością wspólną zgodnie z przepisami ustawy oraz reprezentowanie właścicieli lokali na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami. Zgodnie z ustawą Zarząd obowiązany jest między innymi do dokonywania rozliczeń wspólnoty przez rachunek bankowy, składania właścicielom rocznych sprawozdań ze swojej działalności, zwoływania zebrań ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż do 30 marca każdego roku, prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczania z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, sporządzania protokołu przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej w imieniu wspólnoty, przechowywania dokumentacji technicznej budynku oraz prowadzenia i aktualizowania spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej, a także podejmowania czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i dokonywania rozliczenia kosztów z tym związanych. Innymi słowy zarządza po prostu nieruchomością i załatwia bieżące sprawy związane między innymi z eksploatacją techniczną budynku. Nie ma on jednak uprawnień absolutnych. W sprawach bardziej skomplikowanych i dotyczących strategicznych decyzji musi uzyskać zgodę i pełnomocnictwa właścicieli lokali. Decyzja o tym, czy wspólnotą będziemy zarządzać sami, czy jednak za pomocą licencjonowanego zarządcy, regulowana jest w dużym zakresie przez ustawę o własności lokali. Wszystko zależy od tego, czy jesteśmy członkami dużej czy małej wspólnoty mieszkaniowej. Dużą wspólnotą jest taka, która liczy osiem lub więcej lokali i taka wspólnota musi wybrać zarząd i być zarządzana przez osobę posiadającą licencję państwową. Lokalami w tym przypadku są nie tylko mieszkania, ale wszystkie pomieszczenia mające swoje udziały w nieruchomości wspólnej. Małą wspólnotą, jeżeli lokali nie jest więcej niż siedem, możemy zarządzać sami.*We wspólnocie znajdziemy się niezależnie od tego czy jest to zgodne z naszą wolą, czy nie. Wszędzie, gdzie pojawia się jakikolwiek udział do czegokolwiek i nie tylko my mamy coś do powiedzenia, pojawia się dylemat, jak rozwiązywać wspólne problemy. I rozwiązania ustawowe są właśnie skierowane w tym kierunku. Oczywiście nie obejmuje ten problem właścicieli domów jednorodzinnych.

Reklama

 
reklama

SZUKAJ

NASZE GAZETY

OGŁOSZENIA

cena: 250,00 PLN

miejscowość: Wrocław

data: 2018-04-23

cena: 200 000,00 PLN

miejscowość: Gajków

data: 2018-04-23

cena: 1 550,00 PLN

miejscowość: Wroclaw

data: 2018-04-23

 

NASZE SERWISY

Autogielda  Odjazd  M2 Planeta zwierząt  Erotyka

Redakcja: m2@autogielda.pl

Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA